Компоненти освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середняя освіта
Спеціалізація 014.01 Українська мова і література
Освітня програма:

Нормативні дисципліни

Вибіркові дисципліни

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014 Середняя освіта
Спеціалізація 014.01 Українська мова і література
Освітня програма:

Нормативні дисципліни

Вибіркові дисципліни