Про кафедру

Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити..

Василь Сухомлинський
Освітня діяльність

Кафедра української філології є випусковою університетською кафедрою. Вона забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти з таких спеціальностей:

бакалавр:

014 Середня освіта, спеціалізація 014.01 Українська мова і література.

Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

магістр:

014 Середня освіта, спеціалізація 014.01 Українська мова і література.

Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань.

Наукова діяльність

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є важливим напрямом діяльності кафедри. Студентів залучають до науково-дослідницької роботи, яка тематично пов’язана з освітніми компонентами й науково-дослідною темою кафедри «Слово і його системні зв’язки в синхронії й діахронії» (номер державної реєстрації 0117U005508).

Наслідком успішної дослідницької діяльності аспірантів під керівництвом проф. Валюх З.О. є успішно захищені кандидатські дисертації, зокрема у 2019 році захистила кандидатську дисертацію Приблуда Л.М. «Структура та стилістичні функції вторинних номінацій в українській художній прозі початку ХХІ століття» (спеціальність 10.02.01 – українська мова), у 2021 році захистила кандидатську дисертацію Зайцева О.М. «Варіантність фонетичних та морфологічних норм у мові сучасного українського телебачення» (спеціальність 10.02.01 – українська мова).

Для організації наукової роботи студентів на кафедрі створено 4 наукові гуртки, у роботі яких задіяно 40 студентів Університету.

Результативним підсумком роботи наукових гуртків і проблемних творчих груп є участь студентів факультетів Університету в наукових конференціях, круглих столах, їхні наукові публікації, виконання курсових і кваліфікаційних робіт, участь у різноманітних конкурсах і олімпіадах.

Щороку кафедра проводить 1-й етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Викладачі кафедри підвищують свій професійний рівень в Україні та за її  межами, активно беруть участь у міжнародних конференціях і семінарах, а також майстер-класах, які проводить КНЛУ, читають гостьові лекції в інших закладах вищої освіти.

Викладачі кафедри активно рецензують монографії, підручники, посібники, дисертації, освітньо-професійні програми та ін.