Навчальні дисципліни

Гіперпосилання на дисципліни секцій тут чи клікайте сюди:
Української мови
Мовознавства
Польської мови
Чеської мови

Навчальні дисципліни кафедри: (нормативні та вибіркові),
які викладаються на всіх факультетах університету

Перший (бакалаврський) рівень

1. Українська мова (Підготовче відділення для іноземних громадян факультету слов’янської філології)
2. Лексикографічні джерела у перекладацькій діяльності (Факультет слов’янської філології Філологія вибіркова ІІ курс)
3. Українська мова як іноземна (Факультет слов’янської філології Філологія вибіркова ІІІ курс)
4. Технологія редагування перекладу (Факультет слов’янської філології Філологія вибіркова ІІІ курс)
5. Сучасна українська літературна мова (Факультет германської філології Середня освіта І -ІV курси)
6. Сучасна українська літературна мова (Факультет сходознавства Філологія І курс)
7. Українська мова за професійним спрямуванням (Факультети економіки і права, перекладознавства та германської філології І курс)
8. Практикум з української мови (Факультет германської філології Середня освіта І курс)
9. Ділова українська мова (Факультет германської філології Середня освіта І курс)
10. Латинська мова (Факультет германської філології Середня освіта, факультети перекладознавства та романської філології Філологія І курс)
11.Старослов’янська мова (Факультет германської філології Середня освіта ІІ курс)
12. Українська діалектологія (Факультет германської філології Середня освіта ІІ курс)
13. Лінгвістичний аналіз тексту (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта ІІ курс)
14. Основи термінознавства (Факультет германської філології Середня освіта ІІІ курс)
15. Історична граматика української мови (Факультет германської філології Середня освіта ІІІ курс)
16. Історія української літературної мови (Факультет германської філології Середня освіта ІІІ курс)
17. Український мовний етикет (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта ІІІ курс)
18. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта ІІІ курс)
19. Стилістика української мови (Факультет германської філології Середня освіта ІV курс)
20. Українська етимологія (Факультет германської філології Середня освіта ІV курс)
21. Методика навчання української мови і літератури мови (Факультет германської філології Середня освіта ІV курс)
22. Українська фразеологія в лінгвокультурному аспекті (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта ІV курс)
23. Ділова українська мова для перекладачів (Факультет перекладознавства І курс денна та заочна форми навчання)
24. Практична стилістика української мови для перекладачів (Факультет перекладознавства ІІ курс денна та заочна форми навчання)
25. Практика усного і писемного мовлення польської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
26. Практична граматика польської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
27. Практичний курс перекладу польської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
28. Історія польської літератури (Факультет германської філології ІІ курс)
29. Практика усного і писемного мовлення чеської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
30. Практична граматика чеської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
31. Практичний курс перекладу чеської мови (Факультет германської філології ІІ курс)
32. Історія чеської літератури (Факультет германської філології ІІ курс)

Другий (магістерський) рівень

33. Український мовний етикет (Факультет слов’янської філології вибіркова І курс)
34. Українська фразеологія в лінгвокультурному аспекті (Факультет слов’янської філології вибіркова І курс)
35. Нові аспекти вивчення граматичних категорії української мови (Факультет германської філології І курс)
36. Редагування тексту (Факультет германської філології І курс)
37. Методика навчання української мови і літератури у вищій школі(Факультет германської філології І курс)
38. Культура української наукової мови (Факультет германської філології вибіркова  І курс)
39. Типологія помилок (Факультет германської філології вибіркова І курс)
40. Лінгвостилістика освітніх видань (Факультет германської філології вибіркова І курс)
41. Проблеми сучасної методики навчання української мови і літератури у вищій школі (Факультет германської філології вибіркова І курс)
42. Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень (Факультет германської філології вибіркова Середня освіта І курс)
43. Культура усного і писемного мовлення польської мови (Факультет германської філології І курс)
44. Актуальні проблеми перекладознавства (Факультет германської філології І курс)
45. Теорія і практика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти (Факультет германської філології І курс)
46. Польська та українська фразеологія у контрастивному висвітленні (Факультет германської філології вибіркова І курс)
47. Професійно-орієнтований переклад (польська-українська мови) (Факультет германської філології вибіркова І курс)
48. Основи наукового письма польською мовою (Факультет германської філології вибіркова І курс)

 

Викладачі кафедри здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами магістрів.
Кафедра української філології та славістики пропонує такий перелік вибіркових дисциплін українознавчого спрямування для студентів І курсу всіх факультетів Університету:
1. Культура мовлення сучасної молоді: порушення норм чи пошук самовираження
(д.ф.н., проф. Баган М. П.)
2. Культура мовлення сучасного перекладача (к.ф.н., доц. Мінчак Г. Б.)
3. Українська мова серед інших мов світу (к.ф.н., доц.Пашкова Н. І.)
4. Концепт “русского мира”: смисли, практики та виклики для України та сучасному світі
(к.і.н., доц. Мінєнкова Н. Є.)
5. Лексико-фразеологічний простір сучасної української поетичної мови (к.ф.н., доц. Степанюк О. В.)
6. Українська масова література (ст.викл. Каустов А. В.)