Навчальні дисципліни

Гіперпосилання на дисципліни секцій тут чи клікайте сюди:
Української мови
Мовознавства
Польської мови
Чеської мови
Латинської мови

На кафедрі читаються наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

1. Сучасна українська літературна мова (І – ІV курси)
2. Українська мова за професійним спрямуванням (І курс)
3. Практикум з української мови (І курс )
4. Старослов’янська мова (ІІ курс)
5. Українська діалектологія (ІІ курс).
6. Українська мова (ІІІ-ІV курси).
7. Основи термінознавства (ІІІ курс)
8. Історична граматика української мови (ІІІ курс)
9. Методика навчання української мови і літератури (ІV курс)
10. Стилістика української мови (ІV курс)
11. Історія української літературної мови (ІV курс)
12. Практика усного і писемного мовлення польської мови (ІІ – ІІІ курси)
13.Лексикологія польської мови (ІІ – ІІІ курси)
14.Історія польської мови (ІІІ курс)
15.Теорія та практика перекладу польської мови (ІІІ курс)
16. Практика усного і писемного мовлення чеської мови (ІІІ курс)
17. Історія чеської мови (ІІІ курс)
18. Лексикологія чеської мови (ІІІ курс)
19. Теорія та практика перекладу чеської мови (ІІІ курс)
20. Чеська мова (ІV курс)
21. Лінгвокраїнознавство (ІV курс)
22. Стилістика чеської мови (ІV курс)
23. Інтерпретація тексту (ІV курс)
24. Теоретична граматика чеської мови (ІV курс)
25. Вступ до мовознавства (І курс)
26. Загальне мовознавство (ІІ курс)
27. Основи психолінгвістики (ІV курс)
28. Латинська мова (І курс) переглянути тут

Другий (магістерський) рівень

29. Методика навчання української мови і літератури у вищій школі (І курс)
30. Нові аспекти вивчення граматичних категорій (І курс)
31. Історія методики навчання української мови і літератури (І курс)
32. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (І курс)

Кафедра української філології та славістики пропонує такий перелік вибіркових дисциплін
українознавчого спрямування
для студентів І курсу всіх факультетів Університету:
1. Українська мова у вимірах сьогодення (д.ф.н., проф. Валюх З.О.)
2.Українська мова в етнолінгвістичному вимірі. (д.ф.н., проф. Баган М.П.)
3.Українська фразеологія в лінгвокультурному аспекті.к.ф.н., Мінчак Г.Б.)

Для студентів ІІ курсу Університету кафедра пропонує такий перелік навчальних дисциплін (з іншого фаху):
1. Культура мовлення сучасної молоді: порушення норм чи пошук самовираження (д.ф.н.,
Баган М.П.)
2.Український мовленнєвий етикет в контексті сучасної комунікації (д.ф.н., Валюх З.О.)
3. Топонімічний простір сучасної України: назви населених пунктів та найменування жителів. (к.ф.н., Лиса Г.І.)
4.Українська мова в інтернетному просторі: статус і можливості. (д.ф.н., Баган М.П.)