Дисципліни вільного вибору студентів

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта. Українська мова і література

І курс (ІІ семестр)

Орфографічно-пунктуаційний практикум

Мовна норма як засіб підвищення культури мовлення

Українські мовні норми в контексті сьогодення

ІІІ курс (ІІ семестр)

Український мовний етикет

Основи української етнолінгвістики

Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі

ІV курс (І семестр)

Інноваційні шляхи аналізу художнього твору на сучасному етапі розвитку освіти

Методика формування україномовної лінгвосоціокультурної компетентності школярів у закладах загальної середньої освіти

Перспективні освітні технології на уроках мови і літератури

ІV курс (ІІ семестр)

Українська фразеологія в лінгвокультурному аспекті

Українська мовознавча термінологія

Соціолекти сучасного українськомовного простору

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта. Українська мова і література

І курс (ІІ семестр)

Теорія номінації

Лінгвістичний аналіз художнього дискурсу

Етнолінгвістичні студії

Комунікативна девіатологія

Типологія помилок

Редакторський практикум

ІІ курс (І семестр)

Українська ономастика

Антропонімічний простір української мови

Українські діалекти. Просторовий вияв історії мови

Застосування елементів нетрадиційних шляхів аналізу під час роботи з текстом

Проблеми сучасної методики викладання мови і літератури

Методи та організація досліджень з методики навчання української мови і літератури

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

035 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

І курс (І семестр)

Польський мовленнєвий етикет

І курс (ІІ семестр)

Вступ до писання польською мовою

Орфографія та орфоепія польської мови

ІІ курс (І семестр)

 Теорія і практика послідовного перекладу

Теорія і практика перекладу юридичної документації

Теорія і практика перекладу комерційної документації

Матеріали фільмові як джерело вивчення польської мови

Практикум з флексії іменників та прикметників у сучасній польській мові

Практикум із написання польською мовою

ІІ курс (ІІ семестр)

Орфографічний практикум польської мови

ІV курс (І семестр)

Теорія і практика перекладу нестандартних комунікативних ситуацій

Теорія і практика синхронного перекладу

Теорія і практика перекладу бізнес переговорів

Мова польських ЗМІ

Морфологічний практикум сучасної польської мови

ІV курс (ІІ семестр)

Мова інтернету

Фразеологізми в польській мові

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

035 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська

 ІІ курс (І семестр) 

 Синтаксичні норми чеської мови

ІІ курс (ІІ семестр)

Специфіка чеського словотвору

ІV курс (І семестр)

 Основи синхронного перекладу юридичних текстів