Студентам

Перший (бакалаврський) рівень

Освітні компоненти ОПП
Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література
Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.01 Українська мова і література

 1. Практикум з української мови
 2. Сучасна українська літературна мова
 3. Ділова українська мова
 4. Старослов’янська мова
 5. Українська діалектологія
 6. Основи термінознавства
 7. Історична граматика української мови
 8. Історія української літературної мови
 9. Стилістика української мови
 10. Українська етимологія
 11. Методика навчання української мови і літератури
 12. Лінгвістичний аналіз тексту
 13. Український мовний етикет
 14. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі
 15. Курсова робота з української мови
 16. Атестація здобувачів вищої освіти:
  Атестаційний іспит з української мови і літератури
  Атестаційний іспит з психології, педагогіки, методики навчання української мови і літератури

Освітні компоненти ОПП
Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша
польська

 1. Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови
 2. Практична фонетика першої іноземної мови
 3. Вступ до польської філології
 4. Старослов’янська мова
 5. Сучасна українська літературна мова
 6. Методика навчання іноземних мов
 7. Лінгвокраїнознавство
 8. Теоретична граматика першої іноземної мови
 9. Інтерпретація тексту

Освітні компоненти ОПП
Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша
чеська

 1. Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови
 2. Практична фонетика першої іноземної мови
 3. Вступ до чеської філології
 4. Старослов’янська мова
 5. Сучасна українська літературна мова

Другий (магістерський) рівень

Освітні компоненти ОПП
Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань
Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.01 Українська мова і література

 1. Нові аспекти вивчення граматичних категорій української мови
 2. Редагування тексту
 3. Методика навчання української мови і літератури у вищій школі
 4. Культура української наукової мови
 5. Типологія помилок
 6. Лінгвостилістика освітніх видань
 7. Проблеми сучасної методики навчання української мови і літератури у вищій школі
 8. Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень / Методи та організація досліджень з методики навчання української мови та літератури
 9. Педагогічна практика з української мови і літератури
 10. Атестація здобувачів вищої освіти:
  Атестаційний іспит з фаху: Нові аспекти вивчення граматичних категорій української мови
  Кваліфікаційна робота: Вимоги до написання кваліфікаційних робіт для магістрів

Освітні компоненти ОПП
Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова):
лінгвістика та перекладознавство
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.033 Слов
янські мови та літератури (переклад включно),
перша
польська

 1. Культура усного і писемного мовлення першої іноземної мови
 2. Актуальні проблеми перекладознавства
 3. Польська та українська фразеологія у контрастивному висвітленні
 4. Професійно-орієнтований переклад (польська – українська мови)
 5. Атестація здобувачів вищої освіти:
  Атестаційний іспит з першої іноземної мови
  Кваліфікаційна робота магістра з лінгвістики

Освітні компоненти ОПП
Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова):
лінгвістика та перекладознавство
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.038 Слов
янські мови та літератури (переклад включно),
перша
чеська

 1. Культура усного і писемного мовлення першої іноземної мови
 2. Актуальні проблеми перекладознавства
 3. Професійно-орієнтований переклад (польська – українська мови)
 4. Основи наукового письма іноземною мовою
 5. Атестація здобувачів вищої освіти:
  Атестаційний іспит з першої іноземної мови
  Кваліфікаційна робота магістра з лінгвістики